Ajankohtaista

Kuulutus – Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen – Vehmaan Vesi Oy

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä valtuustossa kunnanhallitus (29.3.2021, § 93) asettaa julkisesti nähtäville  8.4. – 10. 5.2021 vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämisen.

Vehmaan Vesi Oy:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vesijohto- ja viemäriverkostot. Toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolain (119/2001) toisen luvun määräyksiin toiminta-alueista. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi (681/2014, 7§).

Liittämisvelvollisuus

Vesihuoltolain 10 §:n (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen verkostoon. Kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesijohtoon, jos kaikki seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:

 1. Kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella
 2. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä
 3. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle (29.3.2021, § 93); liittymisvelvollisuus (siirtymäaika); viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa valtuuston toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä.

 

Kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää viemäriin, jos kaikki seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:

 1. Kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella
 2. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä
 3. Kiinteistön jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja jätevesienjohtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lisäksi vesihuoltolain 11 §:n (681/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistönliittämisvelvollisuudesta, jos seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:

 1. Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon
 2. kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset
 3. liittämisestä aiheutuvat kustannukset
 4. vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve
 5. muu vastaava erityinen syy
 6. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
 7. Edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ennen 11 §:n mukaista vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisenlausunto. (681/2014, 11§). Vesihuoltolaitos taas saa kieltäytyä toiminta-alueellaan liittämästä kiinteistöä verkostoon, jos sen vedenkulutus tai jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta (681/2014,10 §).

Poikkeukset liittymisestä myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen; Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.

Määrittelyperiaatteet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittelyssä on käytetty lähtötietoina olemassa olevia verkostokarttoja, kaavoitustietoja ja pohjakarttoja.

Määrityksessä on noudatettu seuraavia perusperiaatteita

Toiminta-alueista pyritään saamaan mahdollisimman selväpiirteisiä.

Toiminta-alue rajataan asemakaava-alueiden sekä olemassa olevien ja suunniteltujen verkostojen perusteella. Toiminta-alueen rajauksena on käytetty pääasiallisesti kiinteistörajoja, rantaviivoja, uomia ja väyliä (tiet).

Rajatun toiminta-alueen ulkopuolella toiminta-alue määritetään vesijohtojen runkojohdoille. Toiminta-aluetta on 200 metrin kaistale eli 100 metriä johdon molemmin puolin. Asuinrakennuksen tulee sijaita toiminta-alueella. Pelkkä kiinteistönrajan osuminen toiminta-alueelle ei velvoita liittymään eikä vesihuoltolaitosta rakentamaan liittymää.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vehmaan Vesi Oy:n vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alue kattaa asemakaava-alueiden lisäksi taajama-alueet. Asemakaava-alueista ei kuitenkaan kateta Vinkkilän pohjoisosan maa- ja metsätalousaluetta, Lammenmäen pohjoisosan lähivirkistysaluetta tai Rautilan maatalousaluetta, sillä niillä ei ole tarvetta vesihuollolle. Lahdingon asemakaava-alueilla on vain vesijohdon toiminta-alue, sillä alueen rakentaminen ei ole edennyt suunnitellusti.

Tarkempi määrittely on esitetty seuraavissa asiakirjoissa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 23701715_vehmaa_toiminta-alue (002) ja kartta 23701715_vehmaa_toiminta-alue_101 (002). Em. asiakirjat ovat nähtävillä 8.4.  – 10.5.2021 julkisessa tietoverkossa (https://www.vehmaa.fi/toiminta-alue/), kunnan ilmoitustaululla ja kunnanvirastolla. osoitteessa Saarikontie 8, 23 200 Vinkkilä. Huom ! Aikavaraus pandemia- tilanteen johdosta, p. 044 739 3704.

Ennen valtuuston päätöstä asiassa, toiminta-alueen kiinteistöjen omistajille, haltijoille ja muille varataan tilaisuus tulla kuulluiksi sekä esittää mielipiteensä asiasta nähtävillä pitoajan kuluessa 10.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee esittää kirjallisina ja ne voi toimittaa osoitteeseen: vehmaan.kunta@vehmaa.fi tai postitse osoitteeseen: Vehmaan kunta, Saarikontie 8, 23 200 Vinkkilä.

Lisätietoja antavat: tekninen johtaja Antti Heinonen, p. 044 739 3787 tai rakennustarkastaja Eero Ahala, p. 050 405 2850, etunimi.sukunimi@vehmaa.fi

Vehmaalla 8. päivänä huhtikuuta 2021

Kunnanhallitus

 

Kuulutuksessa mainitut asiakirjat aukeavat alla olevista linkeistä:
23701715_vehmaa_toiminta-alue (002)
23701715_vehmaa_toiminta-alue_101 (002)