Ajankohtaista

TARJOUSPYYNTÖ VEHMAAN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMISESTA JA MONITOIMIKENTÄN TARVIKETOIMITUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2019
VEHMAAN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMISESTA JA MONITOIMIKENTÄN TARVIKETOIMITUKSESTA

Hankinnan kohde ja sen vaatimukset

Vehmaan kunta pyytää tarjouksia Vehmaan lähiliikuntapaikan rakentamisesta KVR-urakkana ja monitoimikentän tarviketoimituksesta tämän tarjouspyynnön ja oheisten liitteiden mukaisesti.
Alue, jolle lähiliikuntapaikka sijoitetaan, on hiekka-sorapintainen entinen pallokenttä, jääkiekkokaukalon alusta sekä toiminut koulun väistötilaparakkien alustana. Ulkokuntoilualueen maapohja tehdään kunnan toimesta vastaavaan tasoon. Liitteenä 5. on asemakuva alueesta, johon on merkitty lähiliikunnan leikkialueen, lähiliikunnan monitoimikentän ja lähiliikunnan kuntoilulaitealueen sijainti. Vehmaan kunta järjestää esteettömän kulun lähiliikunta-alueelle.

Tarjouspyyntö sisältää kaksi eri osa-aluetta:
1. Lähiliikuntapaikan rakentaminen
2. Monitoimikentän tarviketoimitus

Lähiliikuntapaikan rakentaminen sisältää suunnittelun, leikki- ja liikuntavälineet, turvahiekan,
-matot, – alustat ja kaikkien edellä mainittujen asennuksen. Tarjoukset pyydetään ”avaimet käteen” kokonaisuudesta.
Tarjottavien tuotteiden on oltava materiaaliltaan kestäviä, ulkokäyttöön soveltuvia ja turvallisia ja kunkin jatkossa määritellyn ikäryhmän käyttöön sopivia. Lisäksi tuotteen toimittajalla tulee olla tuotevastuuvakuutus.
Toimituksen mukana on toimitettava asennusohjeet, ohjeet huollosta ja erityistä ylläpitoa vaativista osista, ohjeet tuotteen hävittämisestä sekä käyttöönottotarkastuskaavakkeet. Em. asiakirjojen tulee olla suomenkielisiä.

Hankinnan kuvaus

Hankinnan sisältö ja vaaditut ominaisuudet on kuvattu liitteessä 1. lähiliikuntapaikan rakentaminen ja liitteessä 2. monitoimikentän tarviketoimitus. Liitteessä 3. on kuvattu tarjouspyynnön erityisvaatimukset.

Osa- ja vaihtoehtoinen tarjous

Osatarjoukset hyväksytään osa-alueiden 1 ja 2 välillä, mutta kumpaakaan osa-aluetta, 1 tai 2 sisältöä ei saa pilkkoa, eikä osatarjouksia näistä hyväksytä. Sama tarjoaja voi tarjota myös molempia osa-alueita 1 ja 2, jolloin hinnat ovat eriteltävä kokonaisuuksittain selkeästi.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Toimitusehto

Lähiliikuntapaikka toteutetaan asemapiirroksessa esitettyyn paikkaan ja monitoimikenttä tulee toimittaa perille kohteeseen Vehmaalle osoitteeseen: Vinkkiläntie 27-29, 23200 VINKKILÄ.

Tarjoushinnan ilmoittaminen ja tuotekuvaus

Tarjouksia toivotaan kokonaishintana (alv 0%), yksikköluetteloituna laitteiden ja välineiden osalta hintoineen. Lähiliikuntapaikan kokonaisbudjetti on 230 000€. Tällä toivomme saavamme kaikki toivomamme välineet, laitteet ja turva-alustat asennuksineen. (Osa-alueet 1 ja 2).

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Tarjouksen jättämällä tarjouksen antaja vakuuttaa, että nämä velvoitteet ovat kunnossa. Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittajalta ennen sopimuksen allekirjoittamista, että velvoitteet täyttyvät. Selvityksenä kelpuutetaan myös Tilaaja.fi – ohjelman mukainen raportti.
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen, lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjousten muoto

Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi ja kaikki asiointi tilaajan kanssa tulee tapahtua suomen kielellä. Vehmaan kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

1. Kuvasto, josta tuote löytyy tai ohjeistus, missä sähköinen kuvasto, josta tarjottujen tuotteiden ominaisuudet löytyvät / ovat luettavissa, tai yksittäiset tuotekuvat. Tarjoukseen on selkeästi merkittävä, mistä löytyy tarjottavan tuotteen kuva ja tarkempi selvitys ominaisuuksista.

Toimitusaika

Työn tulee käynnistyä kokonaisuuden 1. osalta viimeistään 21.10.2019.
Tarviketoimitus kokonaisuuden 2. osalta pitää olla Vehmaalla toimitettuna viimeistään 30.11.2019.

Valintaperusteet

Valintaperusteet on kuvattu liitteessä 4.

Alihankkijat

Mikäli tarjoajan käyttää alihankkijoita, vastaa tarjoaja alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Tilaajalla on oikeus saada tietoa toimittajan käyttämistä alihankkijoista sopimuskauden aikana.

Hylkäämisperusteet

Tarjous hylätään, jos tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhässä. Myöhässä saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomina lähettäjälle.

Maksuehto ja laskutus

Lasku osoitetaan Vehmaan kunnalle. Laskutusta toivotaan verkkolaskutuksena. Maksuehtona tulee käyttää 21 pv/netto, kun tavara on hyväksytysti vastaanotettu ja lasku on saapunut, Verkkolaskutusosoite:
OVT-tunnus: 003701445618
Verkkolaskuoperaattorimme CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Paperilaskut toimitetaan mielellään viivakoodin kanssa osoitteeseen:
Vehmaan kunta, PL 577, 00074 CGI.
Kaikissa Vehmaan kunnalle osoitetuissa laskuissa tulee viitetietona mainita tilaajan nimi.

Tarjouksen voimassaloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 30.9.2019 asti.

Toimittajan oman alan ehdot

Jättämällä tarjouksen tähän hankintaan, toimittaja sitoutuu siihen, että Julkisten hankintojen sopimusehdot YSE 1998 tulevan ennen toimittajan oman alan ehtoja. Toimittajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien ehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Sopimus

Hankintasopimus syntyy, kun kirjallinen hankintasopimus on tehty. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sopimus, 2. Hankintapäätös, 3. Tämä tarjouspyyntö liitteineen, 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, YSE 1998, 5. Toimittajan tarjous liitteineen.

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjous on siten pyrittävä laatimaan niin, että se ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- ja ammattisalaisuuksi on tarjoukseen sisällytettävä, tulee liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä tai ne tulee olla selkeästi merkitty. Tarjouksen hinta tai yksikköhinnat eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia.

Tarjousten palautus

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 9.8.2019 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Vehmaan kunta, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”Vehmaan lähiliikuntapaikka ja/tai Vehmaan lähiliikuntapaikan monitoimiareena” sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan sähköpostiosoite, mihin hankintapäätös liitteineen voidaan lähettää sähköisesti.

Tutustuminen alueeseen

Kohteeseen on mahdollista tutustua tarjouslaadinnan tueksi, jotta tarjouslaskenta voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tutustuminen järjestetään tarjouspyyntöjen kohteena olevalla lähiliikuntapaikka-alueella, osoitteessa Vinkkiläntie 27-29, 23200 Vinkkilä, 29.7. 2019 klo 12.00 alkaen, tutustumistilaisuus päättyy klo 13.00. Kohteeseen tutustumisesta ei makseta korvauksia.
Ennakkoilmoittautumiset kohteen tutustumistilaisuuteen tulee tehdä 26.7.2019 mennessä sähköisesti vapaa-aikasihteeri – koulukuraattori Suvi Valtoselle osoitteeseen etunimi.sukunimi@vehmaa.fi

Lisätietoja

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoa kirjallisesti sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen vehmaan.kunta@vehmaa.fi. Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaihin 30.7.2019 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan ”Lisäkysymys Vehmaan lähiliikuntapaikka/monitoimiareena”. Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen.
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, jotka julkaistaan Vehmaan kunnan internetsivuilla (www.vehmaa.fi) perjantaina 2.8.2019. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Valvonta

Vehmaan kunnan asettama valvoja toimii työn valvojana.

 

Ari Koskinen
Kunnanjohtaja

 

TARJOUSPYYNTÖ 27062019 (pdf)

Liitteet
Liite 1 Lähiliikuntapaikan sisältö (pdf)
Liite 2 Monitoimikentän ominaisuudet (pdf)
Liite 3 Tarjouspyynnön eritysvaatimukset (pdf)
Liite 4 Hankinnan valintakriteerit ja pisteytystaulikko (pdf)
Liite 5 Asemapiirros alueesta (pdf)
Liite 6 YSE 1998 (pdf)