Vammaispalvelut

Vehmaalla vammaispalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan sosiaali- ja terveystoimi yhdessä maakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Vammaispalveluiden hakemuskaavakkeita löytyy tästä linkistä

YHTEYDENOTOT:
Peruspalvelujohtaja Maria Silver, puh. 050-520 8615

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen ja WC- ja pesutilojen muutostyöt.

Korvausta voi saada myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin, kuten nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai vähävarainen Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossa tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei voi osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

Vammaispolitiikka ja -palvelut

Suomen vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta.

Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua. Vammaisten henkilöiden palvelut ja tukitoimet ovat positiivista erityiskohtelua, joilla turvataan yhdenvertaisuuden toteutuminen.