Ennaltaehkäisevät palvelut

Ikäihmisten neuvola

Ikäihmisten Neuvolan palvelut on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Se monipuolistaa palveluvalikoimaa ja toiminta on ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää. Ikäneuvolan keskeisenä tarkoituksena on edistää ikääntyneiden ihmisten toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea arkielämässä pärjäämistä. Neuvolan palveluihin sisältyvät terveellisten elintapojen kuten ravintoon, liikuntaan, sairauksien ehkäisyyn tähtäävä neuvonta ja ohjaus, terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja siihen liittyvä varhainen tuki, muistin ongelmat sekä muistia ja toimintakyvyn eri osa-alueita mittaavien testien teko. Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään löytämään hänelle sopivia  ratkaisuja tarvitsemaansa tukeen ja kuntoutukseen.

Terveystarkastukset

Kuluvana vuonna kaikki 73 ja 83 vuotta täyttävät kuntalaiset saavat kutsukirjeen Ikäneuvolaan terveystarkastukseen. Käynnillä kartoitetaan mm. terveyttä ja kokonaiselämäntilannetta ja sovitaan mahdollisista jatkotoimista.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

75 vuotta täyttäville kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävää kotikäyntiä. Kotikäynnin tarkoituksena on antaa tukea ja tietoa ikääntyvälle ihmiselle, jotta hän selviytyisi mahdollisimman pitkään itsenäisesti omassa kodissaan ja toisaalta saada tietoa kotona asuvien ikäihmisten tilanteesta ja tarpeista palvelujen suunnittelua ja kehittämistä varten. Kotikäyntien kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka eivät ole palvelujen piirissä.

Palveluohjaus

Ikäneuvolan palveluihin kuuluu myös palveluohjaus ja neuvolasta saa mm. tietoa sosiaaliturvasta ja erilaisista tukimuodoista sekä apua niiden hakemiseen.

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattori työskentelee muistisairaan ja hänen omaistensa tukena ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa vahvistaen muistisairaan ihmisen kotona asumisen mahdollisuuksia. Muistikoordinaattorin palvelut ovat tarkoitettu niille muistisairaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä kuten esim. omaishoidon asiakkaat.

Ennaltaehkäisevistä palveluista vastaa avopalveluohjaaja.
Tavoitettavissa arkisin klo 8 – 16.30 puh. 044 3603909