Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

 

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessäotetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Vuoden 2018 alusta varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 290 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta.

Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Maksut muuttuivat tammikuusta 2018 alkaen asiakasmaksulain uudistusten tullessa voimaan. Seuraavan kerran maksuja tarkistetaan elokuussa 2018 indeksitarkistuksen tullessa voimaan.

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.1.2018 euroa/kk Maksuprosentti 1.1.2018 Tuloraja 1.8.2018 euroa/kk Maksuprosentti 1.8.2018
2 2 050 10,7 % 2 102 10,7 %
3 2 646 10,7 % 2 713 10,7 %
4 3 003 10,7 % 3 080 10,7 %
5 3 361 10,7 % 3 447 10,7 %
6 3 718 10,7 % 3 813 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta  138 euroa (1.1.2018)  ja 142 euroa (1.8.2018).

 

Asiakasmaksun indeksitarkastukset

Elokuun 2018 alusta asiakasmaksulain perusteella tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajojen ja enimmäismaksujen indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

 

 

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista.

 • tulotietojen muutos +/- 10%
 • perheen koon muutos
 • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu. Vehmaalla hoitoaikojen portaat ovat seuraavat:
  • alle 84h/kk = 60%
  • 85-116h/kk = 70%
  • 117-146h/kk = 80%
  • yli 147h/kk = 100%

Tiedot muuttuneista tiedoista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen johtajalle. Mikäli tulotietoja ei toimiteta viimeistään kahden viikon kuluessa hoidonalkamisesta, peritään täysi kuukausimaksu.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Poissaolojen vaikutukset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin

Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.
Kuukausimaksun perintään liittyvät seuraavat poikkeukset:
1) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan,
2) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,
3) jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa heti lapsen hoitopaikkaan ensimmäisenä sairaspäivänä. Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksestailmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.