Työsuojelu

Maatalousomittajan työ on riskialtista ja terveydelle vaarallista verrattuna muihin ammattiryhmiin. Myös samassa työympäristössä työskenteleviin maanviljelijöihin verrattuna tapaturma- ja sairastavuusluvut ovat hieman suurempia.

Maatalouslomittajille sattuneiden tapaturmien taustalla on ollut useimmiten eläin tai työympäristö. Työperäisistä sairauksista tyypillisimpiä ovat olleet hengitystie-, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä ammatti-ihotaudit. Työympäristön kuormitustekijöiden lisäksi maatalouslomittajan työoloja heikentävät työn jakautuminen kahteen jaksoon päivässä, yksintyöskentely ja työn vastuullisuus. Vastuu maatalouslomittajan työsuojelusta on yhdessä maatalouslomittajan työnjohdolla ja maatalousyrittäjällä.

Maatalouslomittajan työturvallisuutta voidaan parantaa yhteistyössä:

  • Maatalousyrittäjä huolehtii tilan työympäristön, koneiden ja laitteiden turvallisuudesta.
  • Maatalouslomittaja käyttää turvallisia työtapoja ja henkilökohtaisia suojaimia
  • Lomitustoimi huolehtii työolosuhteiden tarkkailusta ja lomittajan koulutuksesta
  • Lomittaja perehdytetään työtehtävään ennen lomitusta lomitustoimen ja maatalousyrittäjän toimesta

Maatalousyrittäjän kannattaa sekä oman ja perheejäsentensä terveyden vuoksi että tilalla vierailevien henkilöiden ja ulkopuolisten työntekijöiden vuoksi pitää tilansa työolosuhteet kunnossa.

Lisää tietoa työturvallisuudesta saat Työsuojelupiireistä, Työturvallisuuskeskuksesta ja Melan työturvallisuustoimistosta.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut Maatalouslomituksen työsuojelusta oppaan. Opasta voi tilata Työturvallisuuskeskuksesta.

Lomituspalveluasetus 9 §

Lomitusta edeltävät maatalousyrittäjän toimenpiteet

Maatalousyrittäjän tulee ennen vuosiloman alkamista:

1) tarvittaessa opastaa lomittajaa lomitukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä antaa hänelle ohjeet kotieläinten käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä;

2) huolehtia siitä, että maatila lomitustyössä tarvittavine koneineen ja laitteineen täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset, sekä antaa lomittajalle ohjeet koneiden ja laitteiden käyttämisessä;

3) hankkia maatalousyrityksen tavanomaisen kulutuksen edellyttämät kulutustarvikkeet vuosiloman ajaksi; sekä

4) ilmoittaa lomittajalle, mistä tämä voi tavoittaa hänet tai hänen edustajansa vuosiloman aikana.

Mitä 1 momentissa säädetään vuosilomasta, sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös sijaisapuun.

Työturvallisuus/riskien arviointi tilalla

Työturvallisuuslaki 738/2002

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008        

Erityisen työn teettämisen tilanne eli ns. yhteinen työpaikka syntyy, kun useita työnantajia toimii samalla työpaikalla. Maatalousyrittäjä on tällaisessa tilanteessa ns. määräävässä asemassa oleva työnantaja riippumatta siitä onko hänellä omia työsuhteisia työntekijöitä. Maatalouslomitus on tässä tapauksessa tyypillinen yhteisen työpaikan tilanne. Tällöin työturvallisuuslaki 738/2002 ja sen perusteella annetut säädökset ovat voimassa.

Maatalousyrittäjä on velvollinen selvittämään yhteisen työpaikan määräävään asemaansa perustuen yhteisellä työpaikalla toimiville työpaikalla esiintyvät vaarat, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle.

 Maatalousyrittäjän on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus ja jos havaitaan työvälineen käytön aiheuttavan haittaa tai vaaraa, on ryhdyttävä haitan tai vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi.

Lisäksi on edelleen huolehdittava, että työvälineiden ja –koneiden käytössä, huollossa ja turvallisuuden varmistamisessa noudatetaan valmistajan ohjeita ja mikäli sellaisia ei ole, on ryhdyttävä toimiin ohjeiden laatimiseksi. Ohjeiden tulee olla niiden työntekijöiden saatavilla ja ymmärrettävissä, joita asia koskee.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook