Sijaisapu

Sijaisapua voidaan myöntää silloin, kun maatalousyrittäjä on estynyt hoitamaan työtään väliaikaisesti. Sijaisapua voi saada päätoimisen kotieläintilallisen lisäksi myös sivutoiminen. Sijaisavusta peritään maksu.

Sijaisavun edellytyksenä sijaisapuperuste Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan, jotka on lueteltu lomituspalvelulaissa. Sijaisapua käytetään eniten sairauden tai tapaturman aiheuttamaan työkyvyttömyyteen ja perhevapaisiin.

Sijaisavun edellytyksenä merkittävä työpanos ja sijaisavun tarve Sijaisavun edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä on sijaisavun tarpeen alkaessa tehnyt säännöllisesti tilan töitä ja hänen työpanoksensa tilalla on ollut merkittävä. Sijaisavun saaminen edellyttää myös avun tarvetta. Se merkitsee, että töitä ei pystytä järjestämään yrityksen sisäisin järjestelyin. Perheenjäsen voi toimia sijaisapulomittajana kotitilallaan, jos hänellä ei itsellään ole sijaisapuoikeutta samalle tilalle. Mikäli oman perheen jäsen osallistuu tilan työhön työosuudella, hänet katsotaan tilan työvoimaan. Tällöin voidaan katsoa, että sijaisapuun ei ole tarvetta ja, että tilan väki selviytyy itse omia töitään väliaikaisesti järjestelemällä ja jakamalla. Tilan ulkopuolinen ansiotyö ei estä sijaisavun saamista, jos yrittäjän tehtäväosuus tilan töistä on merkittävä tai, että työtehtävää ei voida siirtää myöhemmin tehtäväksi.

Sijaisavun syyn on oltava tilapäinen Sijaisavun syyn on aina oltava tilapäinen. Sijaisapua ei voida myöntää ellei maatalousyrittäjä todennäköisesti pysty enää sairausloman tai kuntoutuksen jälkeen maatalousyrittäjän työhönsä. Oikeus sijaisapuun päättyy vanhuuseläkkeeseen. Jos sijaisavun tarve on alkanut välittömästi ennen vanhuuseläkkeen alkamista, sijaisapua on mahdollista saada enintään 60 päivää. Oikeus sijaisapuun päättyy myös, kun yrittäjälle myönnetään, täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi tai työttömyyseläke.

Sijaisapua tuotannon järjestelyjä varten Sijaisapua on mahdollista saada yritystoiminnan jatkamiseen tai siitä luomisen vaatimia järjestelyjä varten silloin kun maatalousyrittäjälle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke tai kun sijaisavun tarve johtuu sijaisapuun oikeutetun yrittäjän kuolemasta. Sijaisapua saa enintään 60 päivää seuraavan puolen vuoden aikana siitä, kun eläkepäätös on annettu. Tuotannon järjestelyjä varten annettu sijaisapu on tuetun maksullisen lomituksen hintaista.

Huom: Viljelijän kannattaa nimetä varahenkilö kirjoittamaan sijaisavun hakemusta pahan loukkaantumisen varalta. Sijaisapua pitää hakea uuden Lomituspalvelulain mukaan kirjallisesti aina ennen lomituksen alkamista. Säännös koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse lomituksensa järjestäviä. Valtuutus kannattaa tehdä vuosiloman haun yhteydessä tai sen voi toimittaa koska vain paikallisyksikköön. Itse kirjoitettu, päivätty ja allekirjoitettu valtuutus riittää.

Sijaisavun hakeminen

Hae sijaisapua kirjallisesti paikallisyksiköstäsi ennen lomitustöiden aloittamista. Tämä koskee sekä paikallisyksikön palveluja käyttäviä, että itse lomituksensa järjestäviä maatalousyrittäjiä. Tarvittaessa voit täydentää hakemustasi sen jälkeen, kun se on tullut vireille.

Sijaisapuhakemuksen voit tehdä joko lomakkeella tai sähköisesti Lomitusnetissä.

Sijaisapuhakemuksella täytyy olla vähintään seuraavat tiedot:

  • haen sijaisapua
  • hakijan nimi ja syntymäaika
  • sijaisavun syy (esim. sairauden aiheuttama työkyvyttömyys)
  • sijaisavun alkamispäivä.

Jos olet valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hae sijaisapuoikeutta kirjallisesti paikallisyksiköstä ennen sijaisaputöiden aloittamista.