Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Vammaispalvelut

Vehmaalla vammaispalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan sosiaali- ja terveystoimi yhdessä maakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä pyritään mahdollistamaan vaikeavammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan. Asunnon muutostöitä haetaan kirjallisesti kunnan vammaispalvelusta. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi esteettömän liikkumisen turvaaminen kodissa, joka voidaan toteuttaa rakentamalla liikkumista helpottavat luiskat asuntoon, poistamalla kynnykset tai korjaamalla peseytymistiloja esteettömiksi. Valaistuksen muutostöitä voidaan toteuttaa vaikeasti näkövammaisen asuntoon. Haettavista muutostöistä tulee aina olla fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan tai lääkärin kirjallinen suositus.

Kunnan tulee korvata vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset hänen vakituiseen asuntoonsa, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Kunnan tulee korvata vaikeavammaiselle henkilölle asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee niitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Korvausta voi saada vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin, kuten nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vakituisessa asunnossa asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai vähävarainen Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossa tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei voi osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

Vammaispolitiikka ja -palvelut

Suomen vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta.

Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua. Vammaisten henkilöiden palvelut ja tukitoimet ovat positiivista erityiskohtelua, joilla turvataan yhdenvertaisuuden toteutuminen.

 

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa