Ilmoitustaulu

Tarjouspyyntö – asiakaspalvelun kuljetus

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ: Asiakkaiden kuljetus Vehmaan kunnan tuottamiin vanhustenhuollon palveluihin.

TEHTÄVÄN OSAT:  Asiakasmäärät ja palvelupäivät saattavat muuttua tilaajan tarpeen mukaan.

TYÖAIKA  Palvelun tarve on saunakuljetusten osalta n. klo 7.30 – 12.30. Sopimus laaditaan määräajaksi 31.12.2019 asti, kahden kuukauden irtisanomisajalla.

TARJOAJIEN VAATIMUKSET

Palveluntuottajalla tulee olla taksi- tai joukkoliikennelupa (1.7.2018 alkaen henkilöliikennelupa). Palveluntuottajan tulee täyttää vaatimukset lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä mukaisesti.

Saunapalvelun asiakkaista osa vaatii invataksin ja avustusta liikkumiseen. Palvelun tarjoajan tulee ilmoittaa käytettävissä oleva kalusto, jonka tulee soveltua liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen. Kaluston tulee olla käytettävissä klo 7.30-12.30 välisellä ajalla palvelupäivinä. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava asiakas noutokohteesta autoon ja kuljetuksen päätepisteessä sijaitsevaan huoneistoon tai muuhun kohteeseen. Kuljettajan tulee suhtautua asiakkaisiin palvelualttiisti, ystävällisesti ja Suomen kielellä. Paluukuljetuksessa kuljettajan tulee varmistua, että asiakas pääsee asuintiloihinsa sisälle. Avustaminen sisältää myös avun päällystakin pukemisessa ja laukkujen kannon taksiliikennelain mukaisesti.

Kuljettajan tulee huolehtia, että asiakkaat matkustavat asianmukaisia turvalaitteita käyttäen ja että pyörätuolit on asianmukaisesti kiinnitetty ajoneuvoon matkan ajaksi (tieliikennelaki 31.3.2006 / 88 §).

Kilpailuun osallistuvalla yrityksellä tulee olla valmius kuljetuspäivien mahdollisiin muutoksiin, jos saunapalvelun tuotantotapa muuttuu.

Ehdokkaalla tulee olla tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset voimassaolevat selvitykset ja todistukset yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta sekä riittävä liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus.

Jos liikennöitsijä ajattaa osaa ajoista muilla liikennöitsijöillä alihankintatyönä, hoitaa liikennöitsijä taloudelliset ym. keskinäiset asiansa suoraan alihankintatyötä tekevän kanssa. Kunta asioi ainoastaan sen liikennöitsijän kanssa, jonka kanssa on tehty kuljetussopimus. Ajohinta on sopimuksessa mainitun mukainen huolimatta siitä, hoitaako liikennöitsijä ajot kokonaan itse vai ajatetaanko osaa ajoista alihankintatyönä. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Vehmaan kunnalla.

TARJOUS  Tarjouksessa tulee olla palvelun arvonlisäverollinen tuntihinta sekä mahdollinen pyörätuolilisä / pyörätuoli edestakaiselta matkalta. Matkat on tehtävä suorinta reittiä. Laskutuksen yhteydessä on esitettävä käytetty aika, toteutuneet asiakaskuljetukset sekä matkareitti. Tarjouksen tulee sisältää kaikki palvelusta syntyvät laskutettavat kustannukset.

 TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN Tarjous toimitetaan Vehmaan kuntaan suljetussa kuoressa. Kuoreen merkintä ”Asiakaspalvelun kuljetus”. Se tulee toimittaa osoitteeseen Margaretantie 15, 23210 Vehmaa / vanhusten palvelut. 4.5.2018 klo 14.00 mennessä.

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO Tarjouksen tulee olla voimassa 8.6.2018 asti.

TARJOUSVERTAILU  Palvelun tuottajaksi valitaan alimman hinnan jättänyt palveluntuottaja, joka täyttää tämän tarjouspyynnön vaatimukset.

 SOPIMUSEHDOT   Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisinsovittu, sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja.

 VAKUUTUKSET  Yrityksellä tulee olla voimassa taksiliikennöintiin vaadittavat vakuutukset.

 LISÄTIETOJA   Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen, jos siinä on olennainen virhe, jos ilmoitettu palkkio on tarvittavan työn määrään ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuksen mukaisesti tai jos tarjous on saapunut tarjouksen tekijästä johtuneista syistä tarjousajan päättymisen jälkeen tai tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen. Tarjousten avaustilaisuuden jälkeen saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä.

TIEDUSTELUT   Päivi Maisila, vanhustyön johtaja p. 050 360 3902 (3.4 – 25.4.2018)

Pirjo Luotonen, avohuollon ohjaaja p. 044 360 3909 (16.4 – 4.5.2018)

Aki Virtanen, kotihoitoauton kuljettaja p. 050 360 3904 (ark. klo 9-10)

Vehmaan kunnanhallitus julistaa yhteisesti haettavaksi kaikki seuraavat avustukset:

  • yleisavustukset 8.500 €
  • kirjasto- ja kulttuuritoimen avustukset 3.000 €
  • avustus kotiseutuyhdistykselle 3.900 €
  • nuorisolain mukaiset avustukset 3.200 €
  • liikuntalain mukaiset avustukset 9.000 €

Avustuksia haetaan seuraavalla lomakkeella: AVUSTUSHAKEMUSLOMAKE (Word)
(tallenna lomake tietokoneellesi, täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita)

Poikkeustilanteissa lomake ladattavissa myös pdf-muotoisena käsin täytettäväksi: lomake

Lomake palautetaan liitteineen Vehmaan kunnanvirastolle viimeistään 4.5.2018.

Osoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Puutteellisesti täytetyt lomakkeet voidaan hylätä. Lomake voidaan katsoa puutteelliseksi, jos siinä ei ole riittävän kattavaa selvitystä avustuksen käyttötarkoituksesta. Lisäksi hakemus voidaan hylätä, jos siitä ei ilmene riittävän selkeästi yhdistyksen tai muun toimijan jatkuvaluonteinen tarkoitus. Avustuksen käytöstä tulee toimittaa tositteet tai muu selvitys tammikuun 2019 loppuun mennessä. (pl nuoriso- ja liikuntalain mukaiset avustukset). Puutteellisen selvityksen myötä, avustus voidaan periä takaisin.


Kuulutus
Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B

Vehmaan kunnassa on vireillä koulualueen asemakaavan muutos, joka koskee Vehmaan kunnan Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35 b ja siihen liittyvät viher- ja maa- ja metsätalousaluetta sekä teknisen huollon aluetta. Kohde sijaitsee Vehmaa Vinkkilässä, Vinkkiläntien ja Kalannintien risteyksen koillispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksesta 10.4.2017 (§ 95). Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Vehmaan kunnanhallitus asettaa nähtäville korttelin 35B asemakaavamuutosluonnoksen. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 3.4. – 4.5.2018 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikka uudelle koululle sekä koulua palvelevat pysäköintialueet ja kulkuväylät. Koulun ja liikuntahallin lähimaastoon osoitetaan myös ulkoliikunta-, leikki- ja puistoalueita.

Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä viimeistään 4.5.2018 klo 14.00 mennessä.

Vehmaalla 29. päivänä maaliskuuta 2018

Kunnanhallitus

Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2018

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Kunnanvirasto pidetään suljettuna vuonna 2018 seuraavasti:
30.04.2018
11.05.2018
18.05.2018
21.06.2018
02.-27.07.2018
07.12.2018
27.-31.12.2018

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuodesta 2018: 29.1., 12.2., 5.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6  ja 25.6.  Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla.

KunnanhallitusTurun hallinto-oikeuden 14.3.2018 antama päätös, nro18/0069/1

Asia
Päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva hakemus

Muutoksenhakija
Ilmari Heinonen

Päätös, johon on haettu muutosta

Viranomainen
Vehmaan kunnanvaltuusto pvm 19.12.2017

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Hallinto-oikeus antaa valitukseen myöhemmin erikseen päätöksen.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä.

Vehmaalla 19.3.2018

Kunnanhallitus

 Vaasan hallinto-oikeuden 15.3.2018 antama päätös, nro18/0097/3

Asia
Valitus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakija
Reijo Jokkeenhaara

Päätös, johon on haettu muutosta

Viranomainen                                           Päivämäärä

Uudenkaupungin ympäristö-                   29.9.2015 (22.9.2015 § 105)
ja lupalautakunta

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus, valituksen muutoin hyläten, muuttaa ympäristö- ja lupalautakunnan päätöksen lupamääräystä 1. Muutettuna lupamääräys kuuluu kokonaisuudessaanseuraavasti (muutokset kursiivilla):

Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että kaikki toiminnassa 12 kuukauden aikana kertyvä lanta ja pesuvedet voidaan varastoida vesitiiviissä lantavarastossa. Luvan mukaisella eläinmäärällä laskennallinen lietetilavuustarve sikalan pesuvedet mukaan laskettuna on vähintään 1510 m3. Tämän lisäksi lietesäiliössä tulee olla riittävä varastotilavuus sadevesille. Lietesäiliö tulee täyttää altapäin ja se on katettava vähintään 10 cm:n paksuisella kelluvalla katteella, kuten turpeella tai vastaavalla materiaalilla. Kelluvalla katteella katettuun lietesäiliöön on varattava katteen vaatima tila sekä sadevesiä varten lisäkorkeutta vähintään 300 mm. Lietesäiliö on voitava täyttää lietepinnan alapuolelta, katettava ja aidattava vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimenpiteen valistumisesta on ilmoitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä.

Vehmaalla 16.3.2018        Kunnanhallitus

Valtuuston asialista, kokous nro 1

Kokoustiedot
Aika:        Maanantai 26.2.2018 klo 18.00 –
Paikka:    Kunnanvirasto, Vinkkilä

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2018
4 § Valtuuston kokousten ilmoittamistapa vuonna 2018
5 § Päätösvallan delegointi – tonttimarkkinointikampanja
6 § Kuntastrategia
7 § Kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet
8 § Vehmaan kunnan uusi hallintosääntö
9 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
VALITUSOSOITUS

Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Vehmaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja se on julkaistu kunnan verkkosivuilla
perjantaina 2.3.2018 klo 9.00 – 14.00.

Valtuuston puheenjohtaja                Simo Virtanen

Vehmaan kunta myy seuraavat tilat

 1. Vehmaan kunnan Lahdingon kylässä sijaitsevasta Arvela nimisestä tilasta metsäinen määräala (kiinteistötunnus 918—449-0015-0094), noin 7,2 ha. Tilalla ei sijaitse rakennuksia.

2. Vehmaan kunnan Kirkonkylässä sijaitsevasta Maula nimisestä tilasta metsäinen määräala (kiinteistötunnus 918-438-0001-0064), noin 7,5 ha. Tilalla ei sijaitse rakennuksia.

Myynti tapahtuu julkisella tarjousmenettelyllä, jossa kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tarvittaessa järjestetään tarjouksen jättäneiden kesken huutokauppa, johon lähetetään kutsut kirjallisen tarjouksen määräaikaan mennessä jättäneille. Huutokaupassa tarjouksen tehneet voivat korottaa lähtöhintoja avoimin, mutta sitovin tarjouksin. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjouksen voi jättää molemmista em. määräaloista tai toisesta.

Myytäväksi tarjottavien määräalojen kartat nähtävillä: www.vehmaa.fi

Tarjoukset tulee jättää viimeistään maanantaina 5.3.2018 klo 15.00 suljetussa kuoressa osoitteeseen: Vehmaan kunta, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä. Kuoreen merkintä ”metsätilat”.

Lisätiedot kohteista ja puuston arvosta: kunnanjohtaja Ari Koskinen,  p. 050 3866142, ari.koskinen@vehmaa.fi

Vehmaalla 16.2.2018

Kunnanhallitus

Kartat Arvela ja Maula

 

 Kuulutus

Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutos korttelin 37 B osa

Vehmaan valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutoksen korttelin 37 B osa. Kyseinen asemakaavan muutos on lainvoimainen ja tulee voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 1. päivänä helmikuuta 2018

Kunnanhallitus

 

Sosiaalitoimisto tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on muuttanut

Sosiaalitoimisto toimii hajasijoitettuna siten, että toimistosihteeri Tiina Lehtosen työhuone on Lahdingon koululla ja peruspalvelujohtaja Raija Ketosen työhuone on terveysasemalla (käynti vuodeosaston ulko-ovesta). Toivomme, että soitat ja sovit etukäteen ajan henkilökohtaista asiointia varten. Näin varmistat, että olemme paikalla ja saat asiasi hoidettua sujuvasti.

Tiina Lehtonen                                                         Raija Ketonen

puh. 044 739 3741                                                  puh. 050 520 8615

Postia sosiaalitoimistoon voi jättää kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen.

Varhaiskasvatuksen johtajan puhelinaika ja puhelinnumero muuttuvat.

Uusi puhelinaika arkipäivisin (ei keskiviikkona) klo 13 alkaen.

Hanne Ahtiainen puh. 044 739 3882.

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.

 


Korjaus- ja energia-avustukset 2016

Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille ja asunnoille on haettavissa. Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Kunnan myöntämät avustukset
1) Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1             2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760       2940       3920       4995
Bruttotulot €/kk (veter./veter.leski)     2290       3820       5100       6500

2) Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin

3) Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1           2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760      2940       3920       4995

ARAN myöntämät avustukset, joiden hakuaika on jatkuva 
Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
1) uuden hissin rakentamiseen
2) liikkumisesteen poistamiseen

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu.
Hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon, josta myös saa hakulomakkeita.
Hakulomakkeita ja -ohjeita myös ARAn kotisivuilta www.ara.fi
Lisätietoja: rakennustarkastaja Taina Heinonen 050-4052850
Kunnanhallitus


Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila