Ilmoitustaulu ja kuulutukset

Tietosuojavastaava p. 02- 845 4440


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.10.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 20.10.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa
http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203985


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
12.10.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 8.10.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203977


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
08.10.2020 – 9.11.2020

Turun hallinto-oikeudelta on 30.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa. (Päätöksen diaarinumero on 00072/19/2299.)

Päätöksellä hallinto-oikeus kumoaa Vehmaan kunnanhallituksen 10.12.2018 tekemän päätöksen,
jossa kunnanhallitus on hylännyt yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien kunnan myöntämiä, vuoden 2018 avustuksia.
Kunnanhallituksen päätös kumotaan, koska yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen käsittelyyn on osallistunut kaksi esteellistä henkilöä.
Sen sijaan yksityishenkilön väitteet esteellisyyksistä itse avustuspäätösten yhteydessä hallinto-oikeus on katsonut aiheettomiksi.
Päätöksen johdosta, kunnanhallitus joutuu käsittelemään yksityishenkilön kunnallisvalituksen uudelleen.

Turun hallinto-oikeuden päätös 20/0188/1, Dnro 00072/19/2299 (antopäivä 25.9.2020)


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
01.10.2020

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouksen 29.9.2020 pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävissä Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti Laitilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://laitila.cloudnc.fi/fi-FI 30.9.2020 alkaen.


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
24.9.2020 – 26.10.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 14.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
Päätös: H326/2020 Dnro 20053/03.04.04.04.10/2020,
päivätty 10.09.2020.

Yksityishenkilö on valituksellaan halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyn päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallinto- ja taloussuunnittelijan valintaan vuonna 2018. Valitus on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa jätetty osin tutkimatta, muilta osiltaan valitus on hylätty.
Turun hallinto-oikeuden päätös 19.12.2019 nro 19/0341/1 pysyy voimassa.     

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H326 – 2020, Dnro 20053 – 03.04.04.04.10 – 2020 (10.9.2020)


ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.9.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 22.9.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa: http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203950

Ympäristö- ja lupalautakunta on päättänyt 10.12.2019 § 139, että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Uudenkaupungin verkkosivulla tarkastusta seuraavana päivänä siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Verkkosivuille on linkki Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kotisivuilta.


ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
16.9.2020

Asia:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 16.9.2020 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta saapuneen ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Naantalin Seudun Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Uudenkaupungin ja Vehmaan alueilla 3.10.2020 ajettavaa Kasitien Katsastus XLIV Rantarallia. Asian diaarinumero on VARELY/4234/2020.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 16.9.-23.10.2020 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkit:

Kuulutus melupäätöksestä, Naantalin Seudun Urheiluautoilijat r.y., Kasitien Katsastus XLIV Rantaralli, 3.10.2020, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Uusikaupunki, Vehmaa (nähtävillä 16.9.-23.10.2020)

Päätös meluilmoituksesta, Naantalin Seudun Urheiluautoilijat r.y., Kasitien Katsastus XLIV Rantaralli, 3.10.2020, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Uusikaupunki, Vehmaa


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
9.9.2020

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouksen 8.9.2020 pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävissä Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti Laitilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://ktweb.laitila.fi/ 9.9.2020 alkaen.


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
27.8.2020 – 2.10.2020


Kuulutus ehdotuksen nähtävillä olosta sekä viralliset kaavamateriaalit
(kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus, kaavakortit ja kaavaselostuksen liitekartat)
ovat ladattavissa liiton internetsivuilta:
Kaavaehdotukseen pääsee tästä linkistä
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
20.8.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 18.8.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203941

 


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
6.8.2020 – 4.9.2020

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2020
Yksityisteiden ylläpitoa koskevat kunnan avustukset vuoden 2019 menoista
ovat haettavana 4.9.2020 mennessä.

Hakuaikana hakemuslomakkeita ja teknisen lautakunnan hyväksymät yksityistieavustusten jakoperusteet saatavana kunnanvirastosta ja kirjastosta sekä kunnan kotisivuilta www.vehmaa.fi etusivun Ajankohtaista-osiosta tai Asuminen ja tekniset palvelut/Tekniset palvelut/Yksityistiet.

Huomioitavaa: Avustushakemukseen on liitettävä tiekunnan tuloslaskelma ja tase,
EI laskuja/tositteita.

Tekninen lautakuntaKUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
29.7.2020 – 15.12.2020

 

 

Alla olevasta linkistä avautuu Puolustusvoimien,
Lounais-Suomen aluetoimiston julkaisema kutsuntakuulutus
(vuosi 2020):
KUTSUNTAKUULUTUS
Kutsuntakuulutuksessa mukana lista kutsuntojen toimituspaikoista sekä ohjeita kutsuntoihin liittyen.
Kutsunnat pidetään aikavälillä 18.8.2020 – 15.12.2020.
Vehmaan kunnan kutsuntatilaisuus on 9.10.2020 (Taivassalossa).


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
2.7.2020 – 4.8.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 22.6.2020 saapunut 2 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa.

(Päätösten diaarinumerot ovat: 3958/3/19 ja 3959/3/19)
Yksityishenkilö on halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyt päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallintosääntöön vuodelta 2018 :

– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0192/1
– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0194/1
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt pitää molemmat Turun hallinto-oikeuden päätökset voimassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 3958 3 19
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 3959 3 19


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
26.6.2020 – 11.8.2020

Kivijärven metsät (174 ha) on Natura 2000 -verkostossa luontodirektiivin mukaisena kohteena FI0200106.
Alueen keskeisen osan muodostavat vanhojen metsien laikut, joista arvokkaimmat (Järvenrannan lounaispuolinen metsäalue, Humaliston koillis- ja kaakkoispuolinen metsäalue sekä Holisuon eteläpuolinen metsäalue) ovat mukana vanhojen metsien suojeluohjelmassa kohteena Mustalhon metsät AMO020313.
Alue koostuu vanhoista metsistä, pienistä lehtolaikuista ja puustoisista soista. Lajistoon kuuluu liito-orava.
Loukasjärvi on luonnontilainen runsasravinteinen lähdevaikutteinen kirkasvetinen lähinnä osmankäämi-sarpio -tyypin järvi luhtaisine rantoineen.
Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Loukasjärvi ja Hankasjärvi toteutetaan vesilailla, muu osa kohteesta suojellaan luonnonsuojelu-lailla.

Osa em. Natura-alueesta on tarkoitus lunastaa valtiolle suojelun toteuttamiseksi, koska suojelun toteuttaminen vapaaehtoisesti ei ole onnistunut.
Lunastus koskee noin 3,7 hehtaarin suuruista aluetta tilasta Kankkio 918-513-2-16 Vehmaan kunnassa.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (= ELY-keskus) varaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 8 §:n mukaisesti maanomistajille, käyttöoikeuden haltijoille sekä ao. viranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen asiasta.
Lunastusta koskeva asiakirja liitteineen pidetään nähtävillä 3.7.-10.8.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Kuulutukset ja ilmoitukset
ja Vehmaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa:
www.vehmaa.fi/hallinto/ilmoitustaulu/.

Lunastusta koskeva asiaskirja liitteineen on ladattavissa alla olevista linkeistä:
Asiakirja_VARELY-3242-2020_260620
Kivijarven_metsat_kartta1_lunastettava_alue_suojeluvaraukset
Kivijarvenmetsat_kartta2_suojelualueen_toteutustilanne
Kuulutus lunastuksen valmistelusta_kunta ja VARELY_260620

Lausunnot tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen PL 236, 20101 TURKU tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta ELY-keskuksen verkkosivuilla.
Tämä kuulutus julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 3.7.2020.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770
Turussa 26. päivänä kesäkuuta 2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
22.6.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 16.6.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203932

Ympäristö- ja lupalautakunta on päättänyt 10.12.2019 § 139,
että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Uudenkaupungin verkkosivulla tarkastusta seuraavana päivänä
siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Verkkosivuille on linkki Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kotisivuilta.


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.6.2020- 22.6.2020

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouksen 9.6.2020 pöytäkirja nähtävänä
kunnanvirastolla maanantaina 22.6.2020 klo 9.00–12.00.


Vehmaan kunnalta v. 2020 haettavat avustukset julistetaan yhteisesti haettavaksi seuraavasti:

Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2020 asti !

– liikuntalain mukaiset avustukset  (määräraha yhteensä noin 9500€)
– nuorisolain mukaiset avustukset  (määräraha yhteensä noin 3500€)
– muut avustukset (määräraha yhteensä noin 6900€)

Muut avustukset osio sisältää määrärahat, jotka on jaettu
avustuksena kotiseutuyhdistykselle,
kirjasto- ja kulttuuritoimelta haettavina avustuksina
sekä yleisavustuksina.
Kokonaisuutena avustuksiin on nyt varattu vähemmän rahaa kuin viime vuonna.

Avustukset haetaan oheisella Word-lomakkeella:
(Tallenna lomake tietokoneellesi, täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita.)

Avustusten hakulomake (v. 2020)

Lomake tulee palauttaa
täytettynä liitteineen Vehmaan kunnanvirastolle
(Vehmaan kunta, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä)
viimeistään tiistaina 23.6.2020.
Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2020 asti!

Avustushakemusten liitteeksi tulee toimittaa yhdistyksen säännöt,
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Vehmaalla 29.5.2020
Vehmaan kunnanhallitus

 

KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
29.5.2020

Vehmaan kunta julistaa vuoden 2020 avustukset yhteisesti haettavaksi:
https://www.vehmaa.fi/vehmaan-kunta-julistaa-vuoden-2020-avustukset-haettavaksi/

Vehmaan kunnanhallitus


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.5.2020- 22.6.2020

Asia
Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 14.5.2020 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Gasum Oy:n Vehmaan biokaasulaitoksen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.
Asian diaarinumero on VARELY/521/2015.

Kuulutuksen julkaisupäivä
14.5.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.5.2020.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 14.5.–22.6.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
> Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päi-vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava aluehallintoviraston kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 22.6.2020.

Lisätietoja
Anu Lillunen, puh. 0295 023 005
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
4.5.2020- 1.6.2020

Turun hallinto-oikeuden päätökset
dnro 01580/19/2299 ja 01632/19/2299

Turun hallinto-oikeuden päätös 29.4.2020, dnro 01632-19-2299

Turun hallinto-oikeuden päätös 29.4.2020, dnro 01580-19-2299

KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
5.5.2020 – 25.5.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 23.4.2020, dnro 00837-18-2299


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla

29.4.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 28.4.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203907


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
28.4.2020 – 4.6.2020

Kuulutus ampumaradan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta
Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerikerho r.y. ja Vehmaan -Lokalahden Reserviläiset ry ovat ilmoittaneet Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesti olemassa olevasta vähäisestä Vinkkilän ampumaradasta , jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä, Vehmaan Vinkkilän kylän kiinteistöllä Napakymppi (918-528-14-44).

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 28.4. -4.6.2020 Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa

https://uusikaupunki.fi/uutiset/ymparistonsuojeluviranomaisen-kuulutukset-hakemukset-ja-paatokset,
yhteispalvelupiste Passarissa (Rauhankatu 10) ja Vehmaan kunnanvirastossa (Saarikontie 8).

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.6.2020 sähköpostina ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi
tai postitse osoitteeseen Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, Välskärintie 2 C, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI.

Lisätiedot ympäristönsuojelusta p. 0440 515 778, ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi
Ympäristö- ja lupalautakunta

Ilmoitustaulut 28.4. – 4.6.2020
Yhteispalvelupiste Passari 28.4. – 4.6.2020
Vehmaan kunnanvirasto 28.4. – 4.6.2020


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.4.2020

Khall 20.4.2020 § 125 § Venepaikkojen hinnan korotus

Veneilykaudesta 2020 alkaen Rautilan Vikaisten ja Omapohjan venepaikkamaksu 200 €/venepaikka (maksu sis. alv 24%).

Kunnan omistamien venepaikkojen venepaikkamaksut/ veneilykausi (touko-syyskuu) veneilykaudesta 2020 alkaen (maksut, sis. alv 24%):
Vikaisten ja Omapohjan laituripaikat, Rautila 200,00 €
Rautilan uimarannan viereisen alueen venepaikat 62,00 €
Himoisten rantapaikat 50,41 €


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.4.2020 – 27.4.2020

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouksen 14.4.2020
pöytäkirja on nähtävillä 27.4.2020 tässä linkissä: VSMO Johtokunta 14.4.2020


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.4.2020 – 25.5.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut päätös, koskien yksityishenkilön valitusta /yritystä kumota Turun hallinto-oikeuden aikaisemmin antama päätös.

Asia liittyy yksityishenkilön kunnallisasiaa koskevaan valitukseen:
Vehmaan kunnan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, Turun hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 3411 3 19


ILMOITUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
8.4.2020 – 15.5.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Hakija: Simipork Oy
Dnro: ESAVI/4887/2020
Päätösnro: 135/2020
Asia: Lihasikalan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Vehmaa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.4.–15.5.2020 osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu,
mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen-hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
1.4.2020 –

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 3.3.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa
http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203894


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
31.3.2020 – (4.5.2020) – 25.5.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut 4kpl päätöksiä,
koskien yksityishenkilön valituksia /yrityksiä kumota Turun hallinto-oikeuden päätökset.
Liittyen Vehmaan kunnan myöntämiin kunta-avustuksiin vuosina 2014-2017.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä,Turun hallinto-oikeuden päätökset pysyvät voimassa.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5586 3 18
Asia koskee vuoden 2014 kunta-avustusten myöntämistä yleishyödyllisille yhteisöille.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5585 3 18
Asia koskee vuoden 2015 kunta-avustusten myöntämistä.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeudun päätös 5584 3 18
Asia koskee vuoden 2016 kunta-avustusten myöntämistä yleishyödyllisille yhteisöille.
Huomioitavaa:
Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut tämä päätös uudelleen, korjattuna 16.4.2020.
Tässä kuulutuksessakin liitteenä olevasta päätöksestä on etusivun virheellinen antopäivä
(19.11.2020) korjattu oikeaksi 19.3.2020. – Tämä kuulutuksen on täydennetty 23.4.2020.  

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 468 3 19
Asia koskee vuoden 2017 kunta-avustusten myöntämistä yleishyödyllisille yhteisöille.

Vehmaan kunnanhallitus


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
30.3.2020 –

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ely-keskuksen tiedote:https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Avustusten haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.
Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.
Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.


 


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
11.3.2020 –

KORONAVIRUS -TIEDOTE

Suomessa on todettu yli 40 koronavirustartuntatapausta tällä hetkellä. Maailmanlaajuisesti epidemioiden rajaaminen on käynnissä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirusinfektion Covid-19 epidemia-alueita ovat tällä hetkellä Italia, Iran, Manner-Kiina, Etelä-Korea, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa sekä Saksassa Nordhein-Westfalenin osavaltio.
Epidemia-alueilla matkailua on nyt syytä välttää. Ulkomaille suuntautuvissa työmatkoissa suositellaan seuraamaan ulkoministeriön matkustustiedotteita.

Liikkeellä on enimmäkseen tavanomaisia kausiluontoisten hengitystieinfektioiden aiheuttajia, kuten RS-virusta ja influenssaa.

Koronavirustartuntaa on syytä epäillä, mikäli seuraavat kaksi kriteeriä samanaikaisesti täyttyvät:

  1. On tullut äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta ja/tai yskää ja/tai hengenahdistusta
  2. On matkaillut epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkamista, tai ollut lähikontaktissa laboratoriossa varmistettuun koronaviruspotilaaseen (15 min samassa huoneessa tai kasvotusten)

Virka-aikaan tartuntaepäilystä soitetaan terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon. Päivystysaikana soitetaan päivystyksen neuvontanumeroon. Päivystykseen tai terveyskeskukseen ei tule lähteä, jos epäilee koronavirusta, vaan yhteys on otettava aina ensin puhelimitse jonka jälkeen hoitaja haastattelee potilaan ja konsultoi tartuntatautilääkäriä.

Koronavirusinfektion alkuhoito ja näytteiden ottaminen tapahtuvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella aikuisilta Tyksin T-sairaalan päivystyksessä ja lapsilta lasten päivystyspoliklinikalla.

Yhteydenotot koronavirusepäilyissä:
Uudenkaupungin pääterveysasema: puh. 02 8451 2400
Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin terveysasemat: puh. 02 8451 2401
Pyhärannan terveysasema: puh. 02 8451 2403
Tyks Akuutin puhelinneuvonta: puh. 02 313 8800

Uusikaupunki 11.3.2020
Antti Ahtiainen
Tartuntataudeista vastaava lääkäri
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen tk


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
5.3.2020 –

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 3.3.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203883

 


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
11.2.2020 – 16.3.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 20-0016-1 (5.2.2020)
Diaari nro 01431/18/2299
Valitus kunnallisasiassa


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
10.2.2020 – 31.3.2020

Vehmaalla vanhusten palveluissa haetaan lähihoitajaa tai hoitoalan opiskelijaa.

Kesälomasijaisuuksia Vehmaan Margareetakodissa ja kotihoidossa
Yhteydenotot avopalveluohjaaja Pirjo Luotonen puh. 0443603909
ja sairaanhoitaja Helinä Yli-Pietilä puh. 0447393777.

Lähetä hakemuksesi Kuntarekryn kautta (työavain 277379) viimeistään 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Palkkaus KVTES:n mukainen.

Vehmaalla 10.2.2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
17.1.2020 –

JÄTTEENKULJETUKSEN HINNASTO 1.2.2020 alkaen
Tekninen lautakunta on 09.01.2020 § 6 hyväksynyt jätteenkuljetuksen hinnaston
tarkistuksen 1.2.2020 alkaen.

HINNASTO

1.2.2020 alkaen

  Tyhjennys-maksu € Käsittely-maksu € Tyhjennys+
käsittely €
Kunnan
kustannus 22%    €
Maksu
alv 0%
Alv 24%
MAKSU YHTEENSÄ
astia
litraa
200
+säkki
4,66 4,19 8,85 1,95 10,80 2,59 13,39
240 3,22 4,19 7,41 1,63 9,04 2,17 11,21
300 3,45 4,57 8,02 1,76 9,78 2,35 12,13
360 3,45 5,21 8,66 1,90 10,56 2,53 13,09
600 4,91 8,31 13,22 2,91 16,13 3,87 20,00
660 4,91 9,10 14,01 3,08 17,09 4,10 21,19
4000 22,63 53,18 75,81 16,68 92,49 22,20 114,69
5000 22,63 66,48 89,11 19,60 108,71 26,09 134,81
6000 22,63 79,78 102,41 22,53 124,94 29,99 154,93
8000 22,63 106,37 129,00 28,38 157,38 37,77 195,15
lisäjäte
/säkki
2,45 4,19 6,64 1,46 8,10 1,95 10,05

Tekninen lautakunta


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.1.2020 -23.3.2020

VARELY/94/2020         20.1.2020
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011).

KUULUTUS
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittäminen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaoh-jelma vuosille 2020–2026 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020–2026.
Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähkö-postiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-päristökeskus, PL 236, 20101 Turku; käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, onko seurantaohjelma riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Varsinainen
ympäristöarviointi tehdään toimenpideohjelmaa laadittaessa, ja ympäristöselostuksesta kuullaan yhtä aikaa sen kanssa.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Turussa 20. päivänä tammikuuta 2020
Varsinais-Suomen ELY-keskus

 


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.1.2020 –
(päivitetty 2.7.2020)

Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2020

Kunnanvirasto on avoinna:
ma, ti ja ke 9.00 – 15.00
to 9.00 – 17.00
pe 9.00 – 14.00

Telefax 4331 389 vehmaan.kunta@vehmaa.fi www.vehmaa.fi
Puhelinvaihde on poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen.
Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.
Kunnanhallituksen kokoukset loppuvuodesta 2020 pidetään: 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 26.10., 2.11., 23.11. ja 14.12.
Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti parillisten kuukausien toisena torstaina.
Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan.
Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen:
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnanhallitus


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla:
3.1.2020 – 3.2.2020

Asia:
Turun Hallinto-oikeuden päätökset, 4kpl:

Päätös 19/0338/1 asiassa:
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan sosiaali- ja terveyslautakunta 18.10.2018.
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0338-1 (19.12.2019)

Päätös 19/0339/1 asiassa:
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan kunnanhallitus 17.9.2018 § 294.
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0339-1 (19.12.2019)

Päätös 19/0340/1
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan kunnanhallitus 17.9.2018 § 295.
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0340-1 (19.12.2019)

Päätös 19/0341/1
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan kunnanhallitus 17.9.2018
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0341-1 (19.12.2019)

Vehmaalla 3.1.2020
Vehmaan kunnanhallitus


Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen (5.12.2019) valitukseen kunnallisasiassa,
joka koskee vapaa-aikalautakunnan vuonna 2017 myöntämiä avustuksia.

Turun hallinto-oikeuden 05.12.2019 antama päätös, nro 19/0321/1
Asia,
Valitus kunnallisasiassa
Valittaja
Yksityishenkilö (Nimi on poistettu kuulutusajan päätyttyä.)

Päätös, josta valitettu – muut päätökset, joihin valitus liittyy
Viranomainen (Päivämäärä / Päätökset)
Vehmaan vapaa-aikalautakunta pöytäkirjan päätökset.
18.5.2017 16§, 17§. 8.11.2017 19§, 24§. 30.1.2018 4§.

Turun hallinto-oikeuden tässä asiassa antama päätös on nähtävänä
Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Vehmaalla 11.12.2019
Vehmaan kunnanhallitus

 


Kuulutus – kaavoitus

Kaislarannan ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 918-425-3-11 Kaislaranta.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 35 B sekä yhdyskuntateknisen huollon, lähivirkistys- ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita.

Vehmaan valtuusto on 14.10.2019 hyväksynyt Kaislarannan ranta-asemakaavan ja Koulualueen asemakaavan muutoksen – kortteli 35 B. Yllämainitut kaavat ovat lainvoimaisia ja tulevat voimaan alla olevasta päivästä alkaen.

Vehmaalla 29. päivänä marraskuuta 2019
Vehmaan kunnanhallitus


 

 Kuulutus

Koulualueen asemakaavan muutos kortteli 35 B

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Vehmaan kunnan koulualueen asemakaavan muutoksen ehdotuksen ajalle 27.5.2019 – 28.6.2019.

Asemakaavan muutos koskee Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35b, liikenne- ja puistoaluetta, teknisen huollon aluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan

muutoksella muodostuu kortteli 35 b, yhdyskuntateknisen huollon aluetta, lähivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä maantien aluetta.

Asemakaavan muutoksen ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä (Saarikontie 8) sen aukioloaikana sekä Vehmaan kunnan kotisivuilla (julkinen tietoverkko): https://www.vehmaa.fi/

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia asemakaavan muutoksen ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköisesti: vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 27. päivänä toukokuuta 2019
Kunnanhallitus

Asemakaavan asiakirjat ovat ladattavissa alta:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Vehmaa_koulualue_(190514)
Poistuva_kaava
Vastine_luonnosvaihe_(180608)
Asemakaavan_seurantalomake_ehdotus
Kaavaselostus_Vehmaa_koulualue_ehdotus_(20190514)
Kaavakartta_Vehmaa_koulualue_ehdotus_(20190514)


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Kaislarannan ranta-asemakaava ehdotuksen ajalle 27.5.2019 – 28.6.2019.

Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä Kaislaranta 918-425-3-11. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaislarannan ranta-asemakaavan ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä (Saarikontie 8) sen aukioloaikana sekä Vehmaan kunnan kotisivuilla (julkinen tietoverkko): https://www.vehmaa.fi/

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia ranta-asemakaava ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköisesti: vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 27. päivänä toukokuuta 2019
Kunnanhallitus

Ranta-asemakaavan asiakirjat löytyvät alta aukeavasta linkistä:
https://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa/

 


 


Vehmaan kunta monipuolisine palveluinen ja harrastusmahdollisuuksineen sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Turusta ja Uudestakaupungista. Kuntaan on myös valmistumassa uusi hirsirakenteinen yhtenäiskoulu kesällä 2019. Nykyisen viranhoitajan siirtyessä eläkkeelle

 

Varhaiskasvatuksen opettaja

Vehmaan kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen päiväkoti Päivänkakkaraan ajalle 6.5.2019-31.5.2020. Arvostamme kokemusta lasten kanssa työskentelystä sekä hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Päivänkakkarassa pidämme tärkeänä lasten osallisuuden huomioimista sekä vanhempien ja henkilökunnan avointa vuoropuhelua. Toiminnassamme painotamme leikkiä sekä ympärillämme olevaa luontoa.Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Esi- ja alkuopetuksen pätevyys katsotaan hakijalle eduksi. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ( KVTES).Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6. 2§ tarkoittama rikosrekisteriote. hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta (työavain 224426) 18.04.2019, klo 15 mennessä.Lisätietoja varhaiskasvatuksen johtaja Hanne Ahtiainen 044 7393 882.

Vehmaan kunta

 

Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos

Kunnanhallitus on päättänyt 11.2.2019, § 55, asettaa nähtäville Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.
Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 918-425-3-11 Kaislaranta.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Suunnittelualue sijaitsee Viiaistenlahden ranta-alueella noin 14 kilometriä tai linnuntietä kahdeksan kilometriä lounaaseen Vehmaan kuntakeskuksesta.
Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos on nähtävillä 4.4.2019 asti Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa: www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 4.4.2019 klo 16.00 mennessä; Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköpostitse; vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 1. päivänä maaliskuuta 2019
Kunnanhallitus


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on päättänyt 1.10.2018, § 324,  käynnistää Kaislarannan ranta-asemakaavan laadinnan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. OAS on nähtävillä Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 18. päivänä lokakuuta 2018
Kunnanhallitus

Kuulutus
Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B

Vehmaan kunnassa on vireillä koulualueen asemakaavan muutos, joka koskee Vehmaan kunnan Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35 b ja siihen liittyvät viher- ja maa- ja metsätalousaluetta sekä teknisen huollon aluetta. Kohde sijaitsee Vehmaa Vinkkilässä, Vinkkiläntien ja Kalannintien risteyksen koillispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksesta 10.4.2017 (§ 95). Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Vehmaan kunnanhallitus asettaa nähtäville korttelin 35B asemakaavamuutosluonnoksen. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 3.4. – 4.5.2018 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikka uudelle koululle sekä koulua palvelevat pysäköintialueet ja kulkuväylät. Koulun ja liikuntahallin lähimaastoon osoitetaan myös ulkoliikunta-, leikki- ja puistoalueita.

Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä viimeistään 4.5.2018 klo 14.00 mennessä.

Vehmaalla 29. päivänä maaliskuuta 2018

Kunnanhallitus

 


Kuulutus

Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutos korttelin 37 B osa

Vehmaan valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutoksen korttelin 37 B osa. Kyseinen asemakaavan muutos on lainvoimainen ja tulee voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 1. päivänä helmikuuta 2018

Kunnanhallitus

Sosiaalitoimisto tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on muuttanut

Sosiaalitoimisto toimii hajasijoitettuna siten, että toimistosihteeri Tiina Lehtosen työhuone on Lahdingon koululla ja peruspalvelujohtaja Raija Ketosen työhuone on terveysasemalla (käynti vuodeosaston ulko-ovesta). Toivomme, että soitat ja sovit etukäteen ajan henkilökohtaista asiointia varten. Näin varmistat, että olemme paikalla ja saat asiasi hoidettua sujuvasti.

Tiina Lehtonen                                                         Raija Ketonen

puh. 044 739 3741                                                  puh. 050 520 8615

Postia sosiaalitoimistoon voi jättää kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen.

Varhaiskasvatuksen johtajan puhelinaika ja puhelinnumero muuttuvat.

Uusi puhelinaika arkipäivisin (ei keskiviikkona) klo 13 alkaen.

Hanne Ahtiainen puh. 044 739 3882.

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila