Jätehuoltomääräykset

Kaikki asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen mainitun yrityksen (Remeo Oy) kanssa. Nykyisin jätelaki ei mahdollista vapautusta.

Jätekuljetuksiin liittymisen voi hoitaa joko kiinteistökohtaisesti tai useampi kiinteistö yhteisesti. Mahdolliset muutokset liittyjien osalta tulee ilmoittaa yrittäjälle kirjallisesti. Huom. Yhteisastian vastuuhenkilön tulee ilmoittaa liittyjämuutoksista yhteisastian osalta mahdollisimman pian jätehuoltoyhtiölle, jotta asiakasrekisteri pysyy ajantasaisena.

Tyhjillään olevat kiinteistöt (autiotilat): Kiinteistön omistajan on esitettävä kirjallinen selvitys kiinteistön tilasta tekniselle toimistolle, jotta tyhjillään oleva kiinteistö voidaan jättää liittämättä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Edellytyksenä on, että kiinteistö on todistettavasti täysin käyttämätön (ns. autiotila).   Mikäli tyhjillään olevan kiinteistön käytön osalta tapahtuu muutoksia, kiinteistön omistajan tulee tehdä ilmoitus asiasta tekniselle toimistolle sekä jätehuoltoyhtiölle ja kiinteistö on velvollinen liittymään järjestetyn jätekuljetuksen piiriin. Tyhjillään oleviksi ilmoitettujen kiinteistöjen tilannetta tarkistetaan määräajoin.

Saarikiinteistöt: Vehmaan kunnan alueella sijaitsevat saaret ja niillä sijaitsevat kiinteistöt on rajattu järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Kiinteistöt ovat velvollisia itse toimittamaan jätteensä kaatopaikalle.

Kunnan jätehuoltomääräysten mukaan: Kiinteistön keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei jätteistä aiheudu roskaantumista, hajua tai terveydellistä vaaraa. Käytössä olevan kiinteistön sekajätteen keräysväline on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa (2) viikossa. Mikäli syntyvä biojäte kompostoidaan, voidaan tyhjennysväli pidentää neljään (4)viikkoon. Kiinteistön jätteenkeräysastian tyhjennysvälin pidentäminen kahdeksaan (8) viikkoon edellyttää, että kiinteistöllä on asukkaista enintään kaksi, syntyvä jätemäärä on vähäinen ja biojäte kompostoidaan. Pelkästään kesäkäytössä olevan vapaa-ajan asuinkiinteistön jätteenkeräysväline on tyhjennettävä edellä olevien tyhjennysmääräysten mukaisesti kesäkauden (1.5.−30.9) aikana.

Jätehuoltomääräykset

Jäteastioiden sijoittelussa ja suojauksessa tulee huomioida Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen ohjeet . Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljettamisesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Mm. keräysastia ei saa olla niin täynnä, että kansi jää raolleen.

Jäteastioiden sijoitusohjeet