Rakennusjärjestys

Vehmaan kunnan kuntakohtainen rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat maankäyttö- ja rakennuslakia tarkentavat kuntakohtaisesti tarpeelliset määräykset. (MRL 14 §)

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Vehmaan kunnan rakennusjärjestystä on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen, sekä muiden rakentamista ja maan käyttöä koskevien säännösten ja määräysten lisäksi, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

Rakennusjärjestykseen pääset tutustumaan tästä.