Kaavoituskatsaus

Yleistä

Kunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki aluettaan koskevat kaavat – ts. kunnalla on lain nojalla kaavamonopoli. Kunnan laaja valta merkitsee kuitenkin läpinäkyvää kaavamenettelyä. Kuntalaisia kuullaan heitä itseään koskevissa asioissa ennen kaavan laadintaa ja sen aikana. Jokainen mielipide tulee arvioiduksi, mutta lopputulos on yksityisten ja yleisen edun kompromissi sillä tavoin, kun kunnanvaltuusto kuntalaisten edustajana lain mukaan kulloinkin oikeaksi harkitsee. Maankäyttö- ja rakennuslaki rajoittaa kunnanvaltuuston harkintavaltaa.

Muutoksenhaku

Kunnanvaltuuston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Kaavat

Kuntalainen joutuu kosketuksiin lähinnä maakuntakaavan, koko kunnan yleiskaavan ja osayleiskaavan sekä asemakaavan ja ranta-asemakaavan kanssa.

Maakuntakaava on pohjana kunnan omalle maankäytön suunnittelulle. Varsinais-Suomen liitto laatii maakuntakaavat ja ne vahvistaa ympäristöministeriö. Vehmaan kunnan teknisessä toimistossa ovat myös maakuntakaavaa koskevat kartat ja asiakirjat.

Koko kunnan yleiskaavaa Vehmaalla ei ole laadittu eikä sen toteuttaminen ole lähiaikoina mahdollista.

Kunnan alueella on seuraavat osayleiskaavat: Keskustan, Rautilan ja Himoisten osayleiskaavat.

Osayleiskaavan laadinta Lahdingon alueelle on käynnistetty 27.9.1999. Sitä koskeva kuulemistilaisuus on pidetty Lahdingon koululla 26.10.2000. Työ on nyt keskeytynyt, eikä sen jatkamisesta ole tehty päätöksiä. Jos laadinta käynnistyy uudestaan, siitä ilmoitetaan kuntatiedotteessa ja Vakka-Suomen Sanomat -lehdessä.

Vehmaan asemakaava-alueet ovat Vinkkilän ydinkeskustassa, Lammenmäessä, Rautilassa ja Lahdingossa.

Vinkkilän taajaman pohjoispuolella sijaitsee Verson teollisuusalue.

Voimaan tulleet kaavat v. 2012 – 2013:

Teollisuusalueen asemakaavan muutos
Kaava-alue sijaitsee Vinkkilän taajaman pohjoispuolella, Kalannintien ja Uudenkaupungin radan välisellä alueella. Teollisuusalueen tehokkuusluku on muutettu kaavamuutoksella joka tuli voimaan 11.1.2013. Voimaan tulleessa kaavamuutoksessa tehokkuusluvuksi vahvistettiin 0,30. Teollisuusalueen kunnallistekniikka toteutetaan vuosittain varattavien määrärahojen mukaisesti. Ensi vaiheessa alueelle rakennetaan Teollisuuskadun alkupää ja yhteys Vinkkilän vesi- ja jätevesiverkostoon.

Lahdingon asemakaava
Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 26,7, ha. Erillispientalojen korttelialueen on osoitettu yhteensä 32 rakennuspaikkaa/ohjeellista tonttia, rakennuspaikkojen keskikoko on n. 2950 m2. Asemakaava tuli voimaan 31.1.2012. Toteuttaminen tapahtuu vuosittain varattavien määrärahojen mukaisesti.

Kesäniemen ranta-asemakaava
Ranta-asemakaavan muutos koskee Nuhjalan yks. talon tiloja Kesäranta 1:20, korttelia 2 sekä V- ja M-alueita. Voimaan 31.1.2012.

Rautilan asemakaavan muutos, kortteli 100
Alue on osa 4.4.2006 vahvistunutta Rautilan asemakaavaa. Alue rajautuu lounaassa merenlahteen, pohjoisessa Rautilan asemakaavan mukaiseen rakentamattomaan Maahengen katualueeseen, koillisessa Vikaistentiehen ja kaakossa viheralueeseen. Alueen koko on n. 4,4, ha. Kaava on tullut voimaan 8.3.3012.

Lammenmäen asemakaava ja asemakaavan muutos
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Vehmaan kunnan Lammenmäen alueella. Alue ulottuu idässä Kalannintiehen ja etelässä Amberlantien pientaloasutuksen tuntumaan. Alue kiinnittyy suoraan Lammenmäen nykyiseen asuinalueeseen. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 25,7468 hehtaaria ja alueella sijaitsee 38 omakotitonttia. Voimaan 5.6.2012. Alueen kunnallistekniikka toteutetaan vuosittain varattavien määrärahojen mukaisesti.

Vireillä olevat kaavat:
Vinkkilän asemakaavan muutos, korttelit 37b ja 42b Asemakaavan muutos koskee kahta erillistä aluetta, jotka sijaitsevat Vehmaan kunnan Vinkkilän alueella. Molemmat kohteet sijaitsevat Vehmaan keskustan läpi kulkevan Vinkkiläntien eteläpuolella. – Alue A sijaitsee Vinkkiläntien ja Saarikontien välisessä kulmassa. – Alue B sijaitsee junaradan länsipuolella. Pohjoisessa sitä rajaa Vinkkiläntie ja länsipuolella Ristentie.

Rautilan asemakaavan muutos, korttelit 106 – 108 Asemakaava laaditaan Vehmaan kunnan vanhan kylätaajaman, Rautilan pohjoispuolelle. Alue on osa 4.4.2006 vahvistunutta Rautilan asemakaavaa. Suunnittelualue käsittää Rautilan vanhan maatilakeskuksen. Alueen koko on n. 2,42 ha.

Lehtisaaren ranta-asemakaava. Vireille 7.5.2012. Kaavehdotus on ollut nähtävänä 13.11. – 13.12.2012.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain soveltamiseksi Vehmaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Vehmaan rakennusjärjestys on käsitelty kunnanvaltuustossa 21.9.2015.  Se on luettavissa kunnan internetsivuilla ja saatavissa pientä maksua vastaan kunnan teknisestä toimistosta.

Rakennusten suojelu ja inventointi

Vehmaalla on erittäin rikas rakennuskulttuuriperintö. Vanhoja kauniita rakennuksia on säilynyt paljon. Vanhan rakennuskannan inventointityöllä ja tilastoinnilla on tarkoitus kertoa myös rakennusten omistajille niiden arvo, jota kaikki eivät ole tulleet edes ajatelleeksi. Inventointi on tärkeää taustatietoa myös rakennussuojelulle, kaavoitukselle ja rakennusvalvonnalle.

Luvaton rakentaminen

Luvaton rakentaminen on lainvastaista. Luvatta rakennettu rakennus voidaan määrätä purettavaksi. Vehmaan luvattomat rakennukset tulevat ilmi viimeistään silloin, kun kunnanvaltuuston periaatekannan mukainen rakennuskannan kokonaisinventointi suoritetaan.

Nyt kannattaa hoitaa rakennusluvat kuntoon ennen inventoinnin käynnistymistä. Silloin esille tuleville tapauksille on suunniteltu eräiden muiden kuntien tapaan kaksinkertaisia lupamaksuja.

Haja-alueiden jätevesien käsittely tiukkenee

Jos suunnittelet uudisrakentamista tai vanhan korjaamista kunnan viemäriverkoston ulkopuolella, kysy rakennustarkastajalta uudet haja-asutusalueiden jätevesiä koskevat määräykset. Näin vältyt turhilta kustannuksilta ja lisätyöltä.